Algemene Voorwaarden Run4All

Algemene voorwaarden Quintessens | Run4All

Artikel 1. Begripsbepalingen:

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Run4All: Quintessens | Run4All
 2. Particulier: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een training wil gaan volgen dan wel inlichtingen vraagt.
 3. Werkgever: Bedrijf of organisatie, ingeschreven bij de kamer van koophandel, welke vanuit het werkgeverschap trainingen aan haar personeel wil aanbieden.
 4. Deelnemer: Natuurlijk persoon die een training volgt.
 5. Training: Iedere vorm van looptraining of clinics die, onder welke naam dan ook, worden gegeven door Run4All.
 6. Kosten: De vergoeding c.q. trainingsprijs, inschrijfkosten of andere bijkomende kosten die de deelnemer Run4All verschuldigd is voor het deelnemen aan training of clinic.

Artikel 2. Toepasselijkheid:

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke overeenkomst tussen Run4All en de particulier / werkgever.
 2. Door het aanmelden / inschrijven voor deelname aan een Run4All training aanvaardt men deze algemene voorwaarden.
 3. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, die geldt op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten:

 1. Een overeenkomst tot het volgen van een training tussen Run4All en een particulier / werkgever komst uitsluitend tot stand door inschrijving voor de training door de betreffende particulier / werkgever en de schriftelijke bevestiging van Run4All aan de particulier / werkgever, dat deze tot de training is toegelaten.
 2. De schriftelijke bevestiging door Run4All wordt geacht te hebben plaatsgevonden nadat een bewijs van inschrijving door Run4All is ontvangen.
 3. Een door Run4All gedaan (openbaar) aanbod tot inschrijving op, c.q. volgen van een training, d.m.v. een advertentie, een folder, een z.g. open training , of een aan een particulier / werkgever gericht schrijven kan alleen tot een overeenkomst leiden indien aan bepaalde in de eerste twee delen van dit artikel is voldaan.
 4. Indien voor een training / trainingsdag onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan zulks uitsluitend ter beoordeling van Run4All is Run4All gerechtigd om van het geven van de betreffende training / trainingsdag af te zien, dan wel deze te combineren met een andere training / trainingsdag. Ingeval de training / trainingsdag niet doorgaat zal Run4All uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de training / trainingsdag de deelnemers hiervan in kennis stellen.
 5. Indien Run4All kenbaar maakt de training / trainingsdag te combineren of te laten vervallen dan heeft de deelnemer het recht om binnen 5 dagen na dagtekening van de mededeling de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Na ontbinding zal restitutie van de betaalde kosten plaats vinden.

Artikel 4. Gevolgen van de overeenkomst:

Indien een overeenkomst, als bedoeld in artikel  3 (hiernaar te noemen de overeenkomst) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

 1. De particulier / werkgever dient aan Run4All de kosten te voldoen op de wijze en tijdstippen als genoemd op de inschrijfbevestiging en/of factuur.
 2. Indien een particulier / werkgever de overeenkomst wil ontbinden dan kan deze dat met inachtneming van het bepaalde in sub 3. van dit artikel.
 3. Een particulier / werkgever kan de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden tot veertien dagen voor aanvang van de training. Wel zal de particulier / werkgever per deelnemer € 25,00 (zegge: vijfentwintig euro) administratie en annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 4. Indien de particulier / werkgever na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de kosten met meer dan veertien (14) dagen, het openstaande bedrag niet heeft voldaan is Run4All gerechtigd:
  1. Toegang tot de training te ontzeggen
  2. Over te gaan tot incasso maatregelen
  3. De extra (incasso)kosten door te berekenen aan de particulier / werkgever
  4. De wettelijke rente in rekening te brengen

Artikel 5. Aansprakelijkheid:

 1. De deelnemer verklaart, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval en / of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van en enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Run4All vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt mededeelnemers.
 2. De deelnemer is gehouden zelf te onderzoeken of hij/zij de geestelijke of lichamelijke geschiktheid bezit en behoudt om de training te volgen.Run4All aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de (in)directe gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.
 3. Run4All is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer of anderszins door de deelnemer meegebrachte materialen gedurende de training van Run4All of een van haar trainers.
 4. Run4All is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen van de training / clinic.
 5. De informatie en het advies dat door Run4All verstrekt wordt is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Run4All kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (directe of indirecte) schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een bij de deelnemer ingezette of voorgestelde training. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. De deelnemer dient ten aller tijde een arts te raadplegen wanneer hij of zij gezondheidsproblemen heeft of als deze ontstaan tijdens het volgen van een training/clinic. De deelnemer wordt geacht de betrokken huisarts en medische specialiste(n) op de hoogte te brengen van veranderingen in de gezondheidstoestand.

Artikel 6. Ter beschikking stellen algemene voorwaarden:

Run4All stelt aan iedere particulier / werkgever die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden wenst te sluiten, vooraf een exemplaar van deze voorwaarden beschikbaar.

Artikel 7. Wijziging van algemene voorwaarden:

Run4All is ten alle tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden, zoals deze luiden op het moment voor de wijziging blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.