Algemene Voorwaarden Quintessens

Algemene Voorwaarden Quintessens

Quintessens, Praktijk voor Buteyko ademtherapie

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Quintessens: Quintessens, Praktijk voor Buteyko ademtherapie, gevestigd te Oss.
 2. Buteyko cursus: iedere cursus (groeps- zowel als individueel) die door Quintessens wordt gegeven.
 3. Cursist: ieder persoon die een Buteyko cursus bij Quintessens volgt, gevolgd heeft of zich daarvoor heeft aangemeld.
 4. Cursuskosten: het totaal van de door de cursist verschuldigde kosten voor het volgen van een Buteyko cursus bij Quintessens.
 5. Buteyko lesmateriaal: door het Buteyko Instituut Nederland ontwikkeld materialen  (zowel in digitale als niet-digitale vorm) die gebruikt worden tijdens het volgen van een Buteyko cursus.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke overeenkomst tussen Quintessens en een cursist.

2.2. Door het aanmelden voor een Buteyko cursus aanvaardt de cursist deze algemene voorwaarden.

2.3. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, die geldt op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De auteursrechten op het door het Quintessens aan de cursisten verstrekte Buteyko lesmateriaal berusten bij Buteyko Instituut Nederland, tenzij in het lesmateriaal expliciet anders is aangegeven.

3.2. Het in 3.1 genoemde Buteyko lesmateriaal mag uitsluitend worden aangewend ten behoeve van privé-gebruik door de betreffende cursist, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Het mag derhalve niet worden uitgeleend, weggegeven, ter verkoop worden aangeboden of daadwerkelijk worden verkocht, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintessens.

3.3. De auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten van overige materialen verstrekt door Quintessens liggen bij de desbetreffende rechthebbenden en is daarmee onderhevig aan de internationale wet- en regelgeving in deze. Het material mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

3.5. Door Quintessens verleende licenties en/of inlogcodes worden individueel verstrekt en mogen alleen gebruikt worden door de oorspronkelijk cursist. Quintessens verplicht de cursist dus uitsluitend in eigen persoon het gebruiksrecht uit te oefenen, tenzij dit uitdrukkelijk door Quintessens anders is aangegeven. Bij gebruik van gegevens en software dient de gebruiker de aanduidingen aangaande de intellectuele eigendomsrechten te handhaven.

3.6. Het is cursist niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Quintessens de Buteyko lesmaterialen te wijzigen of te bewerken.

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten

4.1. Een overeenkomst tot het volgen van een Buteyko Cursus tussen Quintessens en een cursist komt tot stand via een telefonische aanmelding, via het sturen van een aanmelding via de email of via het aanmelden via de website.

4.2. Na ontvangst van de aanmelding wordt de aangemelde cursist een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. De informatie en het advies dat door Quintessens verstrekt wordt is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Quintessens kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (directe of indirecte) schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een bij de cursist ingezette of voorgestelde behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. De cursist dient ten aller tijde een arts te raadplegen wanneer hij of zij gezondheidsproblemen heeft. De cursist wordt geacht de betrokken huisarts en medische specialiste(n) op de hoogte te brengen van veranderingen in de gezondheidstoestand en gebruik van medicijnen.

5.2. Quintessens besteedt grote aandacht aan de inhoud van de Buteyko cursussen. Voor informatie die nochtans onvolledig en/of onjuist is opgenomen, of voor gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik, is Quintessens niet aansprakelijk.

5.3. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de Buteyko cursus te volgen. Quintessens aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart Quintessens voor eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.

5.4. De cursist vrijwaart Quintessens voor de aanspraken van derden inzake de in artikel 10.1.c. bedoelde ziekte of aandoening.

5.5. Quintessens is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen.

Artikel 6: Annulering en wijziging van de Buteyko Cursus door Quintessens

6.1. Indien voor een Buteyko cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Quintessens, is Quintessens gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In het geval de cursus niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk vier dagen voor de eerste (les)dag van de cursus plaats.

6.2. In geval van overmacht (zoals ziekte, onverwachts overlijden van naaste familie, e.d.) is Quintessens gerechtigd om van het geven van de betreffende Buteyko cursus af te zien. Quintessens verplicht zich dan haar cursisten hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

6.3. Indien een Buteyko Cursus niet doorgaat vanwege onvoldoende belangstelling of overmacht, dan wordt de cursist aangeboden om mee te doen aan een volgende cursus of zonder extra bijbetaling een privé cursus te volgen.

6.4. Indien een Buteyko cursus niet doorgaat wegens onvoldoende belangstelling of overmacht, dan kan de cursist de aangegane overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Quintessens.

6.5. Bij annulering van een Buteyko cursus door Quintessens heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van een cursus geeft een cursist nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 7: Annulering van de Buteyko Cursus door de cursist

7.1. Bij annulering van deelname aan een Buteyko cursus door een cursist is de cursist de volgende percentages van de cursuskosten aan Quintessens verschuldigd:

 1. Bij annulering tot zeven dagen voor de eerste cursusdag: € 50,00 administratiekosten;
 2. Bij annulering tot vier dagen voor de eerste cursusdag: 40% van de cursuskosten;
 3. Bij annulering binnen nul tot vier dagen van de eerste cursusdag: 75% van de cursuskosten;
 4. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus blijft de cursist de volledige cursuskosten verschuldigd, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen.

7.2. Annulering van de aanmelding voor een Buteyko cursus door de cursist is slechts mogelijk door middel van schriftelijke communicatie (via post of email) met Quintessens en geldt alleen indien de cursist tegelijk met het verzenden van het bericht van annulering de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet. Indien Quintessens het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na verzending van het schrijven heeft ontvangen, wordt de annulering geacht niet te hebben plaatsgevonden.

7.3. Wanneer een afspraak voor een individueel consult door een cursist niet kan worden nagekomen dient deze uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet op tijd afzeggen voor een consult heeft Quintessens het recht het tarief van het geplande consult in rekening te brengen bij de cursist.

Artikel 8: Betaling

8.1. De door Quintessens opgegeven prijzen gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of tussentijdse wijzigingen.

8.2. De betaling van het factuurbedrag voor een Buteyko cursus dient door de cursist te geschieden binnen veertien dagen voor aanvang van de cursus, tcnzij in onderling overleg tussen Quintessens en de cursist anders is overeengekomen.

8.3. Indien bij gebreke van betaling Quintessens genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist. De cursist zal van te voren op de hoogte worden gebracht van de hoogte van deze incassokosten.

8.5. Bij voortijdige beëindiging van een Buteyko cursus door de cursist vindt geen restitutie van de cursuskosten plaats.

8.6. De niet gevolgde (maar wel betaalde) cursusdagen mogen vanaf het moment van stoppen binnen een jaar zonder bijbetaling alsnog worden gevolgd.

8.7. In geval van ernstige ziekte kan alleen een ontheffing worden verleend voor het betalen van het gehele (of een gedeelte van) de cursuskosten, indien de cursist een duidelijk omschreven doktersverklaring overhandigt.

8.8. Een klacht met betrekking tot de cursus dan wel het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen veertien dagen na de laatste cursusdag, respectievelijk de factuurdatum, kenbaar te worden gemaakt aan Quintesens. Een klacht schort de betalingsverplichting van de cursist niet op.

Artikel 9: Overige rechten en plichten van Quintessens

9.1. Quintessens is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot, c.q. deelname aan, de Buteyko cursus te ontzeggen indien:

 1. De cursist zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 10.1 en 10.3 gedraagt;
 2. Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele proefpersonen.

9.2. Quintessens is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de cursusovereenkomst op te zeggen indien de belangen van Quintessens worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag.

Artikel 10. Overige rechten en plichten van de cursist

10.1. De cursist is verplicht:

 1. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de Buteyko cursus;
 2. Zich gedurende de Buteyko cursus correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen;
 3. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of anderen.

10.2. De cursist dient een wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk (per post of per email) en per omgaande te melden.

10.3. Het is verboden om tijdens een Buteyko cursus video-, audio- of foto-opnames te maken.